ERASMUS NEDİR?


. ERASMUS PROGRAMI NEDİR?
Erasmus programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır. İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Erasmus'tan (1469–1536) almıştır

2. ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI NE DEĞİLDİR?
1- Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.
2- Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.
3- Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.
4-Erasmus programı bir araştırma programı değildir

3. ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ (STUDENT EXCHANGE) KAPSAMINDA DESTEKLENEN ETKİNLİKLER NELERDİR?
Öğrenci ve öğretim görevlisi değişimleri,
Eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik işbirlikleri,
Müfredat geliştirme projeleri (Curriculum Development-CD) sonucunda elde edilen bilgilerin
yaygınlaştırılarak uygulamada kullanılması,
Avrupa üniversitelerindeki bölüm ve/veya fakültelerin belirli bir alanda yaptıkları akademik
çalışmaları ortaklaşa yürütebilecekleri bilimsel platformların (Thematic Networks) oluşturulması,
Dil kursları ve yoğun programlar,
Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) yerleştirilmesi.

4. ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMININ AMACI NEDİR?
Programın amacı Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunu ön plana çıkarmaktır . Bu amaçla Erasmus programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkanı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. Erasmus eylemi oluşturulurken hedefler arasında Avrupa'da yüksek öğrenimin kalitesini arttırmak, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve
dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında Birlik olarak yer alabilmek için küreselleşme sürecinde istihdam piyasasının niteliklerine uygun eleman yetiştirebilmek amaçlanmıştır

5. ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMIN KAPSAMI NEDİR?
Erasmus kapsamındaki çalışmalar etkinlikler şu başlıklar altında toplanmaktadır: ,
A. ERASMUS 1: AVRUPA İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
B. ERASMUS 2: ÜLKE MERKEZLİ FAALİYETLER
C. ERASMUS 3 - AKADEMİK UZMANLIK AĞLARI(THEMATİC NETWORKS - TN)

A. ERASMUS 1: AVRUPA İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
Avrupa İşbirliği Projeleri kapsamında Müfredat Geliştirme ve Yoğun Programlar yer almaktadır. Bu faaliyetler için başvurular Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirdiği bir kuruma, doğrudan yapılmaktadır. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı başvuru-seçim-finansman aşamalarında hiçbir şekilde yer almamakta; ancak bilgilendirme amaçlı çalışmaktadır. Müfredat Geliştirme Projeleri((Curriculum Development Projects : CD) Yoğun Programlar (Intensive Programmes : IP) ve Dissemination Projects (Yaygınlaştırma Projeleri:DISS) bu kapsama girmektedir.

B. ERASMUS 2: ÜLKE MERKEZLİ FAALİYETLER
Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi ve bu değişimlere ilişkin yan faaliyetler (Değişimin Organizasyonu, Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi Çalışmaları, Erasmus Yoğun Dil Kursları) programlardan faydalanan ülkelerde kurulan "ulusal ajanslar" vasıtalarıyla yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin başvurularının alınması, başvuruların değerlendirilmesi, kabul edilen faaliyetlere finansman sağlanması işleri ulusal ajanslarca yapılır.

C. ERASMUS 3 - AKADEMİK UZMANLIK AĞLARI(THEMATİC NETWORKS - TN)
Akademik Uzmanlık Ağı projeleri, ileriye dönük, yüksek öğretimin temel alanlarında bilimsel, eğitimsel ve kurumsal konularda stratejik yansımalar üzerinde çalışılması amacıyla geliştirilmiştir. Genel olarak bir Akademik Uzmanlık Ağının yüksek öğretim kurumları ve diğer ortaklar (akademik organizasyonlar, meslek kurumları) arasında bir işbirliği olduğu söylenebilir. Bir Akademik Uzmanlık Ağında Erasmus programına katılan bütün ülkelerim en az bir kurumla temsil edilmesi gerekmektedir. Ağın temel amacı seçilen akademik disiplin veya çalışma alanının kalite düzeyini yükseltmek ve Avrupa boyutunu tanımlamak ve geliştirmektir.

ERASMUS STUDENT EXCHANGE PROGRAMINDAN KİMLER, NASIL FAYDALANABİLİR?
Erasmus programı Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya için yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.
Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yüksek öğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi - EÜB (Erasmus University Charter - EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve akademik personeli Erasmus ve Hayatboyu Öğrenme programı kapsamındaki tüm faaliyetlerden faydalanabilir.

6. ERASMUS PROGRAMINDAN YARARLANMAK İÇİN NE YAPILMASI GEREKİR?Erasmus Programından yararlanmanın ön koşulu okuduğunuz bölüm ile Programa katılan bir başka ülkede bulunan bir üniversitenin ilgili bölümü arasında yapılmış bir kurumlararası anlaşmanın (Interinstitutional Contract) bulunmasıdır. Dolayısıyla Erasmus Programı vasıtasıyla yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler öncelikle bölüm veya fakültelerindeki koordinatörleriyle görüşmeli ve yurtdışında değişime gidebilecekleri eğitim kurumları hakkında bilgi edinmelidirler.

7. DEĞİŞİM ÖĞRENCİSİ (EXCHANGE STUDENT) OLARAK SEÇİLMEK İÇİN NE GİBİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMAM GEREKİYOR?
A. ERASMUS DEĞİŞİM ÖĞRENCİSİ OLMA KRİTERLERİ

1- Örgün eğitim veren, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci olunması.
2- Önlisans / lisans / yüksek lisans / doktora düzeyinde öğrenci olunması.
3- Önlisans ve lisans öğrencileri için 1. yılın tamamlanması. (hazırlık sınıfları dahil değildir)
4- Öğrencisi olunan bölüme ait kurumlararası anlaşma(lar) bulunması.
5- Ulusal Ajans’ın her yıl akademik yıl başlamadan önce belirlediği ulusal öncelikler ve kriterlere uygun olunması.
6- Daha önce Erasmus öğrencisi olunmaması (bir öğrenci ancak hayatında bir defa Erasmus öğrencisi olabilir).

B. 2007/2008 AKADEMİK YILI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ İÇİN GENEL KRİTERLER:

Lisans öğrencileri için asgari 2.00 / 4.00 (70/100) not ortalaması
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 2.50 / 4.00 (75/100) not ortalaması
Başvuran öğrencilerin başarı notu hesaplanırken akademik ortalamalarının %45’i, yabancı dil bilgilerinin %45’i ve mülakat sonuçlarının %10’u alınır ve en yüksek puanlı öğrencilerin seçilerek tercihlerine göre yerleştirilir

Yabancı dil düzeyini belirlemede kullanılacak yöntem, kurumun aynı kontenjan için başvuruda bulunan bütün öğrencileri için aynı kriteri kullanması kaydıyla, yüksek öğretim kurumlarının kendilerine bırakılmıştır.


8. PARTNER KURUM NE DEMEKTİR? BENİM OKULUMLA İLİŞKİSİ OLMAYAN BİR KURUMA GİDEMEZ MİYİM?

Partner kurum, öğrenim görmekte olduğunuz eğitim kurumu ile Erasmus Programı çerçevesinde Kurumlararası Anlaşma (Interinstitutional Contract) vasıtasıyla eşleşmiş bulunan yabancı bir eğitim kurumudur. Değişim öğrencisi olarak bulunmak istediğiniz kurum ile kendi okulunuz arasında böyle bir antlaşma olmaması durumunda Erasmus fonundan finansal destek almanız mümkün olmaz.

9. GİDECEĞİM KURUM İÇİN HARÇ ÖDEMEM GEREKİYOR MU?

Hayır. Aslında Erasmus Programının öğrencilerimize sağladığı en önemli avantajlardan biri de bu, çünkü bizim üniversitemizin aksine, özellikle Batı Avrupa ülkelerindeki eğitim kurumlarında normal şartlar altında eğitim görebilmek oldukça yüksek eğitim ücretleri gerektirebiliyor

10. ERASMUS PROGRAMINDAN NE KADAR PARA ALABİLİRİM?

Aylık Erasmus hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre Merkez tarafından belirlenmektedir.
2007 / 2008 akademik yılında 27 AB üyesi ülke yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre dört farklı gruba ayrılarak, her bir kategorideki ülkeler için aşağıdaki tabloda gösterilen hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur.

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.

Yorumlar

Disqus Logo